Nov14

State University Hall

State University Hall, Nizhny Novgorod, Russia